สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.1 67 0 0 67
ม.2 65 0 0 65
ม.3 91 0 0 91
ม.4 93 0 0 93
ม.5 58 0 0 58
ม.6 68 0 0 68
รวม 442 0 0 442

วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับระดับชั้นและห้องดังนี้
-


สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
9 0 0 9