สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.1 68 0 0 68
ม.2 63 0 0 63
ม.3 89 0 0 89
ม.4 94 0 0 94
ม.5 54 0 0 54
ม.6 67 0 0 67
รวม 435 0 0 435

วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับระดับชั้นและห้องดังนี้
-


สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
9 0 0 9